Máte úver na bývanie? Využite daňový bonus na zaplatené úroky!

Čo je daňový bonus na zaplatené úroky a za akých podmienok ho môžte využiť? 

Daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vypočítate z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe zmluvy o úvere na bývanie, avšak najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. V prípade, ak je výška poskytnutého úveru na bývanie vyššia ako 50 000 €, je možné uplatniť si 50 % zo zaplatených úrokov len do výšky úveru 50 000 €. 50% zo zaplatených úrokov z úveru si daňovník môže uplatniť len do maximálnej výšky 400 €

Uvedieme si konkrétny prípad: 
Daňovník (dlžník) si zobral z banky úver na bývanie v hodnote 70 000 € a zaplatené úroky za rok (12 mesiacov) predstavovali sumu 1000 €. Daňový bonus  v hodnote 50% za zaplatené úroky by mal byť 50%*1000 € = 500 € avšak maximálna možná výška je  400 €. 

V prípade, že daňovník má úver na bývanie a jeho úroky sú 1000 € avšak úver má úročený od februára výpočet bude: 50% z 1000 € = 500 € max. výška je 400 € (na 12 mesiacov) a my máme úver úročený od februára takže výpočet je: 400/12*11= 366,67 € (výška bonusu na 11 mesiacov).

Podmienky pre získanie nároku na daňový bonus:

1./ podmienka veku: 18 - 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver
2./ podmienka výšky priemerného mesačného príjmu:  priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov podľa § 5, 6, 7, 8 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky z čoho vyplýva, že 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1316,90 €.
3./ doba úveru na bývanie 5-30 rokov (pozor na refinancovanie úveru)

Uvedieme si konkrétny prípad:
Daňovník (dlžník), ktorý podal žiadosť o úver 30.06.2017, má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak v deň podania žiadosti o úver, t. j. 30.06.2017 má 35 rokov, ak by daňovník mal narodeniny 30.06. a v deň podania žiadosti o úver mal už 36 rokov nárok na daňový bonus nemá.   

Daňovník (dlžník), ktorý v januári 2019 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, splnil podmienku priemerného mesačného príjmu, ak jeho priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov za rok 2018 nepresiahol 1 316,90 €. Táto podmienka sa preveruje len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas piatich rokoch uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky. Znamená to, že priemerný mesačný príjem sa u tohto daňovníka, na účely uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky v rokoch 2019 až 2023 nesleduje.

Ako si uplatníte daňový bonus na zaplatené úroky? 

Musíte mať na pamäti, že potvrdenie o zaplatených úrokoch vydáva banka, v ktorej ste čerpali úver na bývanie a doba vydania tohto potvrdenia je max. 30 dní od podania žiadosti. Preto je potrebné požiadať o potvrdenie včas. 

Daňovník si môže daňový bonus uplatniť raz ročne prostredníctvom ročného zúčtovania:

Ďalším krokom je v žiadosti o spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zaškrtnúť v časti: IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, že si uplatňujete nárok na daňový bonus

Daňovník si môže daňový bonus uplatniť raz ročne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby: 

Prílohou daňového priznania musí byť kópia potvrdenia z banky o zaplatených úrokoch.

Daňový bonus znižuje daň z príjmu. Môže teda nastať situácia, že máte preplatok na dani, ktorý sa Vám ešte zvýši o daňový bonus alebo v prípade daňovej povinnosti (nedoplatku) sa vám povinnosť zníži o výšku daňového bonusu.Autor článku: Ing. Sabina Janovičová, informácie k článku sme čerpali z Finančnej správy Slovenskej republiky