Mikrodaňovník - nový pojem roka 2020

Pojem "mikrodaňovník" vznikol v roku 2020 na podporu malého a stredného podnikania. 

Kto je mikrodaňovník?

  • - fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP za zdaňovacie obdobie nepresahujú sumu 49 790 €
  • - právnická osoba, ktorej príjmy (výnosy) nepresahujú za zdaňovacie obdobie uvedenú sumu 49 790 €, ustanovenú na účely registrácie na DPH

Výhody mikrodaňovníka:
  • odpisovanie majetku,
  • odpočítavanie daňových strát,
  • posudzovanie opravných položiek k pohľadávkam.

Sadzba dane 15 %, keďže patria do skupiny daňovníkov s príjmami, resp. výnosmi nepresahujúcimi 100 000 €.