Naše služby sú určené pre firmy, živnostníkov, lekárov a stomatológov.

Jednoduché účtovníctvo

Poskytujeme pre všetky osoby, ktorým zákon umožňuje účtovať formou jednoduchého účtovníctva, teda fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri (živnostníci, podnikatelia, športovci, umelci, politické strany, hnutia a iné subjekty).
Ceny jednoduchého účtovníctva nájdete v našom cenníku alebo môžete využiť našu službu účtovníctvo4you, ktorá je vhodná pre malých podnikateľov.

Jednoduché účtovníctvo zahŕňa:

 • preberanie všetkých Vašich účtovných dokladov osobne/online/poštou
 • zaúčtovanie dokladov
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (DzPFO)
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • kontrolný výkaz
 • súhrnný výkaz
 • mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov
 • ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke

Podvojné účtovníctvo

Vedieme pre právnické osoby a naše balíky sú vhodné pre malé a stredné spoločnosti podnikajúce ako spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.) alebo družstvo.
Ceny podvojného účtovníctva nájdete v našom cenníku alebo môžete využiť našu službu účtovníctvo4you, ktorá umožňuje vytvorenie balíka služieb na mieru a účtovanie na základe jednotlivých položiek.

Podvojné účtovníctvo zahŕňa:

 • preberanie všetkých Vašich účtovných dokladov osobne/online/poštou
 • zaúčtovanie dokladov
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (DzPFO)
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • kontrolný výkaz
 • súhrnný výkaz
 • mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov
 • ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke


Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta, vyhotovenie potrebných výkazov a ich zasielanie do zdravotnej a sociálnej poisťovne, vypracovanie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, vypracovanie príkazov na vyplatenie miezd.
Ceny spracovania miezd nájdete v našom cenníku.

Doplnkové služby

Poskytujeme taktiež administratívnu činnosť, zabezpečíme komunikáciu s úradmi, dodávateľmi, odberateľmi, bankami a inými inštitúciami. Vybavíme za Vás operatívne rôzne každodenné požiadavky úradov a orgánov štátnej správy, poskytneme pomoc pri vypracovaní podkladov pre schválenie úverov a mnohé iné.
Tieto služby sú paušalizované a ceny nájdete v našom cenníku. Prosíme klientov, aby si pozorne prečítali ceny týchto služieb a tým sme predišli nedorozumeniam pri fakturácií dodatočných doplnkových služieb.